Објави

Известување

Потсетување до сите кинолошки судии и приправници,

Годишната судиска и приправничка чланарина со износ од 3000,00 денари, да се уплати најдоцна до 31.01.2024 година.

Уплатите после овој рок нема да се прифаќаат, а со тоа, кинолошките кадри ги губат сите права да бидат делегати, да оценуваат, стажираат, како и да полагаат кинолошки испит.

Уплата треба да се изврши на жиро с-ка 210040679830198 НЛБ.

СС на КСМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com