Објави

Известување

Согласно со Правилникот за Стручна работа ”женката смее да има едно легло во период од 12 месеци, со исклучок со одобрение на СС ”
Затоа уште еднаш ве информираме за Одлуката донесена од ИО, а по препорака на СС при КСМ со која:
Се одредува цена за родовници за легла каде женката е спарена 2 пати во период од дванаесет месеци, како и за женки постари од 8 години,
ценатата изнесува 6000,00 ден по родовник, доколку предходно нема поднесено барање од одгледувачот и добиено одобрение од страна на СС за истото.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com