Објави

Известување од редовното годишно Собрание на КСМ

Известување од редовното годишно Собрание на КСМ

На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, на 12.03.2022 год. во Прилеп, на кое присуствуваа 43 делегати на КК/КД (од вкупно 51) и 6 членови на ИО со право на глас, истите ги усвоија:

Усвоен е извештај за работа на КСМ за 2021 год
Усвоена е годишната завршна сметка за 2021 год.
Исклучени од членство на КСМ се следните КК/КД:
- КД Орбис од Скопје
- КД Осогово од Кочани
- KK Охрид од Охрид
- КК Струга од Струга
Примени се нови членки на КСМ:
- Кинолошки национален Кане Корсо клуб од Прилеп
- КД ‘’Пелистер’’ oд Битола
- КК ‘’11 Октомври’’ oд Прилеп
- Клуб за Кавкаски овчар oд Куманово
Презентиран e план за работа за 2022 год
Одлука за еволуација и спроведување на критериуми за работа на КД/КК
- Ангел Тамаќаров е нов член на НО
- Мирослав Трајков и Драган Златановски се нови членови на ИО на местата на В. Ванчевски и В. Алексовски

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com