Објави

(English) Известување

Почитувани,

Ве известуваме за донесените Одлуки на ИО на одржаниот состанок 11.05.2022:

- За секое пријавено легло од КД/КК, да се приложи и уплатница за платена чланарина кон

КД/КК од одгледувачот-подносителот на леглото.

- Цената за извршен увид на легло ќе изнесува 1500 денари.

Износот за извршениот увид одгледувачот го уплаќа на сметка на КД/КК и заедно со достава на документација за легло, да се приложува и уплатницата.

- На изложби во организација на КСМ, пријавите за расаата Шарпланинец ќе се наплаќаат.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com