Објави

Известување

Почитувани,

Во врска со поднесеното барање за покренување на постапка за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност против лицата: Горан Арсовски, Никола Ангелковски, Јасемин Адеми и Томче Марковски, од страна на Блаже Пончев од Кавадарци, за изнесени јавни навреди, ги повикуваме наведените лица на ден 06.04.2022 год, во 14:30 часот, во просториите на КСМ, да дадат изјава пред Дисциплинскиот суд на КСМ.

Благодариме за соработката

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com