Објави

Одлуката на СС при КСМ

Согласно Одлуката на СС при КСМ, Ве известуваме дека само лиценцирани лица ќе можат да бидат секретари во ринг и записничари. Секој организатор во иднина за потребите на изложбите задолжително ќе обезбедува лиценцирани лица, лица кои го положиле испитот за секретари во ринг и записничари.

Покрај лиценцираните секретари во ринг и записничари, сите активни кинолошки судии можат да бидат повикани како записничари или секретари во ринг.

Лицата кои го положиле испитот се следните кандидати:

Ташко Гочев

Санда Гочев

Ана Димитровска

Јовче Ангелевски

Мартин Сајков

Илија Ивановски

Милијана Серафимов

Алојз Стибел

Марија Илкановска

Жарко Стојановски

Марко Митровски

Сабахудин Дервишовски

Христина Бундалева

Христина Гиевска

Александар Ризоски

Јордан Христовски

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com