Објави

Известување

На одржаното редовно годишо Собрание на КСМ, одржано на 27.03.2020 год. во Битола на која присуствуваа 34 КК/КД, 89 делегати со право на глас, од вкупно 119, истите ги усвоија:
Усвоен е извештај за работа на КСМ за 2019 год
Усвоена е годишната завршна сметка за 2019 год.
Исклучени од членство на КСМ се следните КК/КД:
КД Шарпланинец од Тетово
КК за Кане Корсо од Скопје
КК Азијат од Скопје
КД Ново Лисиче од Скопје
КД Шар Молос од Скопје
КД Галеници од Гевгелија
КД Вел Канис од Велес

КД МКОКШ од Скопје

КК за БТ,СБТ,АСТ од Скопје
Примена е нова членка на КСМ – Кинолошко друштво “Балтепе” од Тетово
Презентиран план за работа за 2020 год

 

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com