Објави

Дисциплински мерки

Лицето Слободан Милошевски од Скопје, е суспендирано во период од 10 години почнувајќи од 15.07.2019 до 15.07.2029 година како:
- Меѓународен и Национален кинолошки судија
- суспендиран од сите кинолошки активности и учество во кинологијата како член, одгледувач, изложувач и водич на кучиња на кинолошки манифестации во земјата и во странство

Лицето Сашо Пешев од Скопје, е суспендирано во период од 4 години почнувајќи од 03.04.2019 до 03.04.2023 година како:
- Меѓународен и Национален кинолошки судија
- суспендиран од сите кинолошки активности и учество во кинологијата како член, одгледувач, изложувач и водич на кучиња на кинолошки манифестации во земјата и во странство

Лицето Никола Ангелковски од Скопје, е суспендирано во период од 3 години почнувајќи од 25.09.2019 до 25.09.2022 година како:
- суспендиран од сите кинолошки активности и учество во кинологијата како член, одгледувач, изложувач и водич на кучиња на кинолошки манифестации во земјата и во странство

Во период од 8 години почнувајќи од 25.09.2019 до 25.09.2027 година како:
- Меѓународен и Национален кинолошки судија

За КД Ново Лисиче од Скопје, се изрекува дисциплинска мерка забрана за издавање родовници за период од 3 (три) години, и забрана за одржување на Кинолошки манифестации за период од 3 години.
Лицето Влатко Ананчевски од Тетово, е суспендирано во период од 5 години, почнувајќи од 25.09.2019 до 25.09.2024 година како:
- Меѓународен и Национален кинолошки судија
- суспендиран од сите кинолошки активности и учество во кинологијата како член, одгледувач, изложувач и водич на кучиња на кинолошки манифестации во земјата и во странство

За КД Шарпланинец од Тетово, се изрекува дисциплинска мерка и тоа: Забрана за издавање родовници за период од 5 (пет) години и забрана за одржување на Кинолошки манифестации за период од 5 (пет) години.

Лицето Љиљана Стојковиќ е суспендирано во период од 5години почнувајќи од 25.09.2019 до 25.09.2024 година како:
- Меѓународен и Национален кинолошки судија
- суспендиран од сите кинолошки активности и учество во кинологијата како член, одгледувач, изложувач и водич на кучиња на кинолошки манифестации во земјата и во странство

Лицето Зоран Ивановски од Скопје, е суспендирано во период од 5 години почнувајќи од 25.09.2019 до 25.09.2024 година како:
- Меѓународен и Национален кинолошки судија
- суспендиран од сите кинолошки активности и учество во кинологијата како член, одгледувач, изложувач и водич на кучиња на кинолошки манифестации во земјата и во странство

За КК Азијат од Скопје, се изрекува дисциплинска мерка забрана за издавање родовници за период од 5 (пет) години, и забрана за одржување на Кинолошки манифестации за период од 5 (пет) години.
На лицето Стефанија Даскалакис одгледувач на расата Доберман и сопственик на одгледувачница ‘’ЕРЕБУС’’ и се изрекува: Дисциплинска мерка доживотно исклучување од учество во кинологијата и бришење на одгледувачницата ‘’Еребус’’од регистарот на ФЦИ.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com