Објави

Одлука

На ден 15.07.2019 година Извршниот одбор на КСМ ја потврди првостепената Одлука на Дисциплинскиот суд, со која се казнува Слободан Милошевски со дисциплинска мерка забрана за судење во рок од 10 години и се исклучува од учество во кинологијата за период од 10 години.

Со Почит
Кинолошки Сојуз на РМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com