Објави

Вонредно оценување

Почитувани,

На состанокот одржан на ден 28.06.2019 год. Извршниот одбор на КСМ ja донесе следнaвa Одлукa:

Износот за вонредно оценување кој што ќе се уплаќа на сметката на КСМ, ќе изнесува 3000,00 ден, од кои, 1000,00 ден се наменети за КСМ, а 2000,00 ден. за судијата.

Секој судија ќе добие кочан со оценски листи кои ќе бидат во 3 примерока (за судијата, за сопственикот на кучето и за КСМ).

Листите ќе бидат нумерирани, со назначено име на судијата, со испечатена цена и важност (6 месеци од денот на оценување).

Одлуката стапува на сила од 01.09.2019.

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com