Објави

Важно !

Заради користење на годишен одмор, канцеларијата на КСМ нема да работи во период
01.09.2018-10.09.2018.
Со почит
Кинолошки Сојуз на РМ

Контакт

ул. Коста Шахов бр.6-1/1
Поштенски фах 728 1000 Скопје
Телефон: 02/3085 860 Факс: 02/3085 860
e-mail: karmkd@gmail.com